ลงชื่อเข้าใช้งาน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office of The President Maejo University
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ
ภารกิจของ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ประจำเดือน มีนาคม 2553
หน้าแรก » ปฏิทินกิจกรรมของบุคคลากร » ภารกิจของ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี » ประจำเดือน มีนาคม 2553 23 เมษายน 2557
01 มีนาคม 2553
02 มีนาคม 2553
09:30-00:00
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
สถานที่ : ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:00-00:00
นัดนักศึกษา ญี่ปุ่น (Mr.Hirabara Hideaki)
สถานที่ : ห้อง อ.เฉลิมชัย
03 มีนาคม 2553
09:00-15:00
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
สถานที่ : บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี
09:00-12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สถานที่ : สนอ.2
09:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชากรร
สถานที่ : สนอ.2
13:30-00:00
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์สร้างเสริมกองทุนฯ
สถานที่ : สนอ.5
13:30-00:00
ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
สถานที่ : สนอ.5
13:30-16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
04 มีนาคม 2553
09:00-12:00
ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพิจารณาการขยายเวลาราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานการต่ออายุราชการข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
10:30-00:00
ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย
สถานที่ : สนอ.5
13:00-15:45
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน "การวิจัยและพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม" และ "การสร้างช่องทางและโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ความเป็นชุมชนท้องถิ่น"
สถานที่ : ตึกกล้วยไม้ ชั้น 5 ห้อง 501
13:30-00:00
ประชุมอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ :
05 มีนาคม 2553
06 มีนาคม 2553
07 มีนาคม 2553
09:30-00:00
ประชุมสภาพมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
10:00-12:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี
10:00-00:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
สถานที่ : สนอ.5
08 มีนาคม 2553
08:30-10:30
กล่าวเปิดงานอมรมหลักศูนย์ ไฟฟ้า - อิเลคทอนิกส์เพื่อเชื่อมเครื่องจักรกลย์อย่างมืออาชีพ
สถานที่ : ศูนย์วิจัยพลังงาน
09:30-12:00
ประชุมขยายเวลาในการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
สถานที่ : อาคารหอหญิง 9
09:30-11:00
แก้ไขผลงานคุณดำรงศักดิ์
สถานที่ : ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
13:30-00:00
ปรึกษาหารือ เรื่องเกษตรอินทรียื
สถานที่ : ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
13:30-00:00
ประชุมเพื่อพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ
สถานที่ : ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่
14:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
สถานที่ : สนอ.201
14:30-16:30
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีมีประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุม 201 สำนักงานอธิการบดี
09 มีนาคม 2553
09:00-00:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
สถานที่ : ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น2 ศูนย์นานาชาติฯ
09:00-00:00
นายกสมาคมศิษย์เก่า ขอพบ
สถานที่ :
09:00-12:00
ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
09:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการาประกันคุณภาพการศึกษา
สถานที่ : สนอ.5
09:30-00:00
ประชุมวิสาหกิจศึกษา
สถานที่ : ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
13:30-00:00
ประชุมสมุนไพรแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
13:30-00:00
ประชุมเกี่ยวกับรายวิชาที่เสนอขอเปิดสอนในภาคฤดูร้อน
สถานที่ : สนอ.2
10 มีนาคม 2553
09:00-12:00
ประชุมกรรมการบริหารฯ
สถานที่ :
09:30-00:00
ประชุมก.ก.บริหาร
สถานที่ : สนอ.5สภา
09:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : สนอ5
13:00-00:00
ประชุมสอบนักศึกษาปริญญาโท
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 มีนาคม 2553
08:00-10:00
ตรวจสุขภาพ
สถานที่ : หอหญิง9
09:00-10:00
กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
สถานที่ : ห้อง 201/1 อาคาร 70 ปีแม่โจ้
09:00-12:00
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตแห่งชาติ
สถานที่ : 201/1 อาคาร 70 ปี
10:00-00:00
ประชุมสอบนักศึกษาปริญญาโท
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10:00-10:30
อ.ดุริยวรัตน์ ม.ขอนแก่น ขอพบ
สถานที่ :
13:30-16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
สถานที่ : สนอ.2
12 มีนาคม 2553
10:00-12:00
ประชุมพนักงานประเมินค่างาน
สถานที่ : ห้องประชุม 401
13 มีนาคม 2553
14 มีนาคม 2553
15 มีนาคม 2553
09:00-12:00
สอบดุษฎีนิพนธ์ นศ.ป.เอก (คุณดำรงวิทย์)
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
16 มีนาคม 2553
13:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ : สนอ.2
13:30-16:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี
13:30-00:00
ประชุมกรรมการวิเคราะห์และติดตามฯ
สถานที่ : สนอ.2
15:30-00:00
ประชุมติดตามงานตามข้อเสนอแนะของสภา ในเรื่อง ของการดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม
สถานที่ : สนอ.2
17 มีนาคม 2553
09:30-00:00
ประชุมอนุกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
สถานที่ : ห้อง301 ชั้น3 ศูนย์ IT
11:00-00:00
ประชุมนักศึกษาทุจริตสอบ 1 ราย
สถานที่ : ห้อง301 ชั้น3 ศูนย์ IT
13:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
สถานที่ : ชั้น1 ศูนย์ IT
18 มีนาคม 2553
00:00-00:00
ประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยไทย-ลาว 18-19 มี.ค. 2553
สถานที่ : จ.ขอนแก่น
09:00-00:00
เป็นประในพิธีเปิดโครงการ "การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)"
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารพระเทพฯ
19 มีนาคม 2553
00:00-00:00
ประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยไทย-ลาว 18-19 มี.ค. 2553
สถานที่ : จ.ขอนแก่น
09:30-11:30
ประชุมปรึกษาหารือโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์
สถานที่ : ห้องประชุมสุธาสิโนบล ชั้น1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
20 มีนาคม 2553
00:00-00:00
เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 15-22 มี.ค. 53
สถานที่ :
21 มีนาคม 2553
00:00-00:00
เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 15-22 มี.ค. 53
สถานที่ :
22 มีนาคม 2553
09:00-00:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่นระดับ ป.ตรี ประเภทเหมาจ่าย
สถานที่ : สนอ.2
09:30-12:00
ประชุมโครงการเกษตรอินทรีย์ BIGfarm
สถานที่ : ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
23 มีนาคม 2553
09:00-12:00
สอบดุษฎีนิพนธ์ นศ.ป.เอก (คุณนิตยา)
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
09:00-12:00
สอบ น.ศ.ป.เอก (คุณนิตยา)
สถานที่ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
09:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
สถานที่ : สนอ.2
10:30-14:00
ประชุมโครงการนำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนฯ
สถานที่ : ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้ 2 อาคาร 5 ชั้น (วช)
13:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบE-learning
สถานที่ : ชั้น1 ศูนย์ IT
24 มีนาคม 2553
09:00-12:00
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภา
09:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ : สนอ5
09:30-12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
14:00-00:00
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
16:00-00:00
สอบ นศ.ป.เอก (คุณอรวรรณ)
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
25 มีนาคม 2553
08:00-16:00
----ลา----
สถานที่ :
14:00-16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน
26 มีนาคม 2553
08:00-16:00
----ลา----
สถานที่ :
10:00-00:00
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานที่ : ชั้น1 ศูนย์ IT
27 มีนาคม 2553
28 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
09:00-12:00
สอบดุษฎีนิพนธ์ นศ.ป.เอก (คุณสุนทร)
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
10:00-12:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน CP จีน + ไทย
สถานที่ : สนอ.5
10:00-12:00
เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศรุ่นที่ 3
สถานที่ : สนอ.5
11:00-12:00
ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
13:30-00:00
สอบดุษฎีนิพนธ์ นศ.ป.เอก (คุณบัณฑิต)
สถานที่ : วิทยาลัยฯ
13:30-00:00
กรรมการสร้างค่านิยมหลัก
สถานที่ : อาคารพืชศาสตร์
13:30-00:00
ประชุมชี้แจงบุคลากรเรื่อง เส้นทางสู่การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้อง PT106 อาคาร สราญ เพิ่มพูล (อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี)
13:30-16:30
เป็นประธานเปิดและร่วมบรรยายการประชุมชี้แจงบุคลากร เรื่อง เส้นทางสู่การสร้างแบนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : อาคารพืชศาสตร์ PT 106
30 มีนาคม 2553
13:30-00:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และติดตามราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษาของ ม.แม่โจ้
สถานที่ : สนอ.5
31 มีนาคม 2553
14:00-00:00
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานที่ : ห้องประชุม 116 ชั้น 1 อาคารศรีสันทราย รร.สันทราย
15:30-00:00
ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวังคุณภาพการศึกษา
สถานที่ : สนอ.5 (ห้องศูนย์ข้อมูลยุทธศาสตร์)