วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)    “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให้บริการ”

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์

 สำนักงานอธิการบดี มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงาน เน้นคุณค่าหรือให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีการประเมินสมรรถนะรวมถึงสร้างแรงจูงใจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ และศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

อ้างอิงตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560