วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)    “เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ”

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์

 

SMART

มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ฉลาด มีความสุข เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่  University of  Life

S = Service Mind    

จิตบริการ  บริการเชิงรุก  บริการด้วยความรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

M = Mastery

มีสมรรถนะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ

A = Achievement

ทำงานด้วยความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์  ทำงานเป็นทีม สามัคคี

R = Responsibility    

โปร่งใสตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อผลงาน  รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

T =Technology & Innovation  

มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดสร้างสรรค์