พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากล

2. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

อ้างอิงตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560