พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรองรับความเป็นสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานแบบมืออาชีพ

3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า