ปรัชญา

สำนักงานอธิการบดีมีพันธกิจเกี่ยวกับการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสี่ด้าน