ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Office of The President
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลระบบ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-873265