23 กันยายน 2562
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัย ปี 62
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง)
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:30
ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้าง ม.ในกำกับ ครั้งที่ 5/62
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม.
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
สอนวิชา รป334
อาคาร 142 ห้องเรียน SAS304
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างฯ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม. (ห้องประชุมกรรมการเดิม)
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 14:00 - 16:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สนม.
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 22/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : (เหตุการณ์ทั้งวัน)
ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
ร่วมหารือ KOIKA
กรุงเทพมหานคร
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : นางฐิติรัตน์ มนตรี
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองการเจ้าหน้าที่)
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 30/9/2562
เวลา : 09:00 - 13:00
ผู้บันทึก : น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม
เข้าร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:30
ผู้บันทึก : น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนอ.5)
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 14:00 - 16:30
ผู้บันทึก : น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : นางอาจารียา ปิยะจันทร์
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 22/7/2562 - 27/9/2562
เวลา : (เหตุการณ์ทั้งวัน)
ผู้บันทึก : น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.รุ่นที่ 30)
กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างฯ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม. (ห้องประชุมกรรมการเดิม)
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 14:00 - 16:00
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สนม.
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 14:00
ผู้บันทึก : น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
งานเเสดงมุทิตาจิตผู้เษียนอายุ ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2562
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:00
ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมรวมผึ้ง (สนอ.5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เว่ลา 13.30 น
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 25/9/2562
เวลา : (เหตุการณ์ทั้งวัน)
ผู้บันทึก : น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 09:00 - 12:00
ผู้บันทึก : น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
มุฑิตาจิตของมหาวิทยาลัย
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 13:30 - 16:00
ผู้บันทึก : น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมรวงผึ้ง สนอ.5 (สำนักงานอธิการบดี)
 
วันที่/เวลา 
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : (เหตุการณ์ทั้งวัน)
ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
งานมุฑิตาจิต
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23/9/2562 - 23/9/2562
เวลา : 14:00 - 16:30
ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
กก.วิเคราะห์อัตรากำลัง
สนม 5