ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์