ผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:28:22     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 196

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ทองวิทยา นำ Prof. Dr. Koh-en Yamauchi ผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ Kagawa University เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Faculty of Agriculture, Kagawa University กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
139