ผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:28:22     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 205

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ทองวิทยา นำ Prof. Dr. Koh-en Yamauchi ผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ Kagawa University เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Faculty of Agriculture, Kagawa University กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152