มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:38:20     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 245

ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับนานาชาติ และผลักดันยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่สากล และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและองค์การต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152