มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:38:20     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 208

ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับนานาชาติ และผลักดันยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่สากล และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและองค์การต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
139