มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 11:38:20     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน International Organic Symposium ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับนานาชาติ และผลักดันยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่สากล และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและองค์การต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมทั้งหมด 17 หน่วยงาน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
40

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
28

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
104

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
133

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
90

ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.

21/4/2560 14:51:23
510

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/4/2560 16:40:14
374

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:56:09
1020

สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

15/7/2559 11:30:59
876

อธิการบดี UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:48:44
817