สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ


ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2559 11:30:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 911

เมื่อวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม นำทีมผู้อำนวยการทุกกองในสังกัด ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองแนะแนวฯ กองสวัสดิการ กองอาคารและสถานที่ กองคลัง กองวิเทศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมหัวหน้างานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี รวม 71 คน ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การจัดทำระเบียบรองรับ การบริการจัดการโครงสร้างและทรัพย์สิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การทำงานของสถาบันต่างๆ ร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้นำทีมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้มาร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นด้วย

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
138