สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ


ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2559 11:30:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 850

เมื่อวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม นำทีมผู้อำนวยการทุกกองในสังกัด ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองแนะแนวฯ กองสวัสดิการ กองอาคารและสถานที่ กองคลัง กองวิเทศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมหัวหน้างานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี รวม 71 คน ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การจัดทำระเบียบรองรับ การบริการจัดการโครงสร้างและทรัพย์สิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การทำงานของสถาบันต่างๆ ร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้นำทีมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้มาร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นด้วย

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
1

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
31

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
11

ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.

21/4/2560 14:51:23
442

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/4/2560 16:40:14
308

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:56:09
949

สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

15/7/2559 11:30:59
851

อธิการบดี UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:48:44
789

ผู้แทน Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:45:58
711

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก JSPS

12/7/2559 11:43:31
528