สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ


ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2559 11:30:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 955

เมื่อวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม นำทีมผู้อำนวยการทุกกองในสังกัด ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองแนะแนวฯ กองสวัสดิการ กองอาคารและสถานที่ กองคลัง กองวิเทศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมหัวหน้างานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี รวม 71 คน ออกเดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การจัดทำระเบียบรองรับ การบริการจัดการโครงสร้างและทรัพย์สิน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การทำงานของสถาบันต่างๆ ร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้นำทีมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้มาร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นด้วย

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152