โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2560 16:40:14     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 470

นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ในฐานะ รองประธานคณะทำงานผลักดัน สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุก ส้านักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้้ามัน ไฟฟ้า น้้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ท้างานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรอง โครงการดังกล่าว และในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในส้านักงาน อธิการบดี เพื่อให้ความร่วมแก่บุคลากรส้านักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดการของเสีย – น้้าเสีย ฯลฯ ท้าให้การคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียม ความพร้อมการเข้ารับการประเมินส้านักงานสีเขียว จึงขอเชิญบุคลกรส้านักงานอธิการบดีมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างส้านักงานสีเขียวในกับส้านักงานอธิการบดีของเราให้ส้าเร็จนะครับ” กิจกรรมจะแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยในช่วงเช้ำ เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจำก รอง อธิกำรบดี(อำจำรย์อภิชำติ สวนคำกอง) เป็นประธำนในพิธีเปิด จากนั้นจะเป็นกำรบรรยำยให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ การจัดการของเสีย-น้ำเสียในสำนักงานและการกาำจัดขยะประเภทต่ำงๆ, การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจาก แหล่งกำเนิด และการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดย อาจารย์วาสนา สุขกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม ประเภท/ชนิดของขยะ พร้อมกับบันทึกปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน โดยกองอาคารและสถานที่จะรวบรวมขยะ เพื่อนำไปจำหน่วยให้ธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมเปิดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิลในนามของหน่วยงานต่อไป

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152