โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2560 16:40:14     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 373

นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ในฐานะ รองประธานคณะทำงานผลักดัน สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุก ส้านักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้้ามัน ไฟฟ้า น้้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ท้างานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรอง โครงการดังกล่าว และในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในส้านักงาน อธิการบดี เพื่อให้ความร่วมแก่บุคลากรส้านักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดการของเสีย – น้้าเสีย ฯลฯ ท้าให้การคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียม ความพร้อมการเข้ารับการประเมินส้านักงานสีเขียว จึงขอเชิญบุคลกรส้านักงานอธิการบดีมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างส้านักงานสีเขียวในกับส้านักงานอธิการบดีของเราให้ส้าเร็จนะครับ” กิจกรรมจะแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยในช่วงเช้ำ เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30 น.เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจำก รอง อธิกำรบดี(อำจำรย์อภิชำติ สวนคำกอง) เป็นประธำนในพิธีเปิด จากนั้นจะเป็นกำรบรรยำยให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ การจัดการของเสีย-น้ำเสียในสำนักงานและการกาำจัดขยะประเภทต่ำงๆ, การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจาก แหล่งกำเนิด และการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะตามหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดย อาจารย์วาสนา สุขกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี และการดำเนินการคัดแยกขยะตาม ประเภท/ชนิดของขยะ พร้อมกับบันทึกปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน โดยกองอาคารและสถานที่จะรวบรวมขยะ เพื่อนำไปจำหน่วยให้ธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมเปิดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิลในนามของหน่วยงานต่อไป

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
40

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
28

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
104

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
133

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
90

ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.

21/4/2560 14:51:23
510

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/4/2560 16:40:14
374

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:56:09
1020

สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

15/7/2559 11:30:59
876

อธิการบดี UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:48:44
817