ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.


ปรับปรุงข้อมูล : 21/4/2560 14:51:23     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 550

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี ในฐานะ ประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็น สำนักงานสีเขียว กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุก ส้านักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้้ามัน ไฟฟ้า น้้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ท้างานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 ทางส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมครอบครัว สนอ. จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึง การอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรในส้านักงานและนอกส้านักงานให้คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้เห็นความส้าคัญและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ มีการออกก้าลังกาย และเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์และความสนุกสนานเพิ่มเติมไปด้วย อีกทั้งยัง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมใจประหยัดพลังงานอีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศทุกคน ขอเชิญ ท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ ช่วยกันลดโลกร้อน สร้าง Green office ให้กับส้านักงานอธิการบดี” กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30 น.เป็นต้นไป โอกำสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช อธิกำรบดีมหำวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกำร พร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยาน จุด START ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งขบวนจะเคลื่อนไปยัง วิทยาลัยพลังงำนทดแทน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และจะวกกลับมำเข้าเส้นชัย ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับประทาน อาหารร่วมกัน และในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และกิจกรรม 5 ส. ต่อด้วยการ ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
139