ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.


ปรับปรุงข้อมูล : 21/4/2560 14:51:23     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 597

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี ในฐานะ ประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็น สำนักงานสีเขียว กล่าวว่า “โครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุก ส้านักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้้ามัน ไฟฟ้า น้้า รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ท้างานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 ทางส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมครอบครัว สนอ. จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึง การอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรในส้านักงานและนอกส้านักงานให้คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้เห็นความส้าคัญและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ มีการออกก้าลังกาย และเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์และความสนุกสนานเพิ่มเติมไปด้วย อีกทั้งยัง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมใจประหยัดพลังงานอีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศทุกคน ขอเชิญ ท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ ช่วยกันลดโลกร้อน สร้าง Green office ให้กับส้านักงานอธิการบดี” กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลำ 08.30 น.เป็นต้นไป โอกำสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช อธิกำรบดีมหำวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกำร พร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยาน จุด START ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งขบวนจะเคลื่อนไปยัง วิทยาลัยพลังงำนทดแทน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และจะวกกลับมำเข้าเส้นชัย ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับประทาน อาหารร่วมกัน และในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และกิจกรรม 5 ส. ต่อด้วยการ ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152