สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 10:22:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

ในวันศุกร์ที่11 สิงหาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ โดยผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายประคอง ยอดหอม รองประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. คุณทรงศักดิ์ ควรคิด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คุณสุประกิจ ทองดี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คุณศรีนวล สุขสด จาก บริษัทไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
5. คุณพวงพันธ์ ศรีทอง จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี และ 
ได้ทำการเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอิงคศรีกสิกร) 
จากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงได้สรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพ/ข่าว
โดย น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ลงข่าว
โดย นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
40

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
28

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
104

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
133

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
89

ส ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม ลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.

21/4/2560 14:51:23
509

โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) : กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/4/2560 16:40:14
373

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:56:09
1020

สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย และ ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ม.ในกำกับ

15/7/2559 11:30:59
875

อธิการบดี UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12/7/2559 11:48:44
817