สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 10:22:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 197

ในวันศุกร์ที่11 สิงหาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ โดยผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายประคอง ยอดหอม รองประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. คุณทรงศักดิ์ ควรคิด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คุณสุประกิจ ทองดี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คุณศรีนวล สุขสด จาก บริษัทไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
5. คุณพวงพันธ์ ศรีทอง จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี และ 
ได้ทำการเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอิงคศรีกสิกร) 
จากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงได้สรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพ/ข่าว
โดย น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ลงข่าว
โดย นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

10/1/2561 16:03:02
65

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผุ้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2560

19/12/2560 16:00:40
57

การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

29/11/2560 9:19:47
80

วิพากษ์ SAR สำนักงานอธิการบดี

23/11/2560 13:33:26
75

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560

23/11/2560 13:19:00
89

การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

30/10/2560 10:21:28
113

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

30/10/2560 10:21:17
95

การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

26/9/2560 12:13:21
163

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

13/9/2560 10:22:59
198

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

13/9/2560 10:09:12
138