สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 10:22:59     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

ในวันศุกร์ที่11 สิงหาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ โดยผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายประคอง ยอดหอม รองประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. คุณทรงศักดิ์ ควรคิด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คุณสุประกิจ ทองดี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คุณศรีนวล สุขสด จาก บริษัทไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
5. คุณพวงพันธ์ ศรีทอง จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ทางคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ชมวิดิทัศน์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี และ 
ได้ทำการเยี่ยมชมหน่วยงาน กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารอิงคศรีกสิกร) 
จากนั้นทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จึงได้สรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพ/ข่าว
โดย น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน
ลงข่าว
โดย นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
67

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
42

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
85

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
101

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
101

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
104

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
65

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
62

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
127

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
152