สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”


ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2561 15:17:51     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานอธิการบดี จัดได้โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี 
นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
340

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
158

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
203

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
240

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
287

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
273

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
156

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
157

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
283

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
225