กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2561 16:43:53     ที่มา : สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 339

 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "สานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพทางถนน และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช) เป็นผู้รับมอบโล่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย และจราจรอาสาของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

ภาพ : นายบารเมษ  ดวงเพชร

ข่าวล่าสุด

กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2561 16:43:53
340

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”

23/5/2561 15:57:05
158

หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี

11/5/2561 13:08:23
202

มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล การดำเนินงานสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย

3/5/2561 11:35:39
240

สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”

27/4/2561 15:17:51
286

ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

27/4/2561 15:15:42
273

สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/4/2561 15:14:05
156

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"

27/4/2561 14:54:56
157

การประชุมหารือกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

19/3/2561 14:00:59
283

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561

2/3/2561 15:59:07
225