1. รองอธิการบดี

คลิกเมนูด้านล่างเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ

อาจารย์


     

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์

อาจารย์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม

อาจารย์


     

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล

รองศาสตราจารย์


     

อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง

อาจารย์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


     

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

รองศาสตราจารย์


     

อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม์

อาจารย์