อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
อธิการบดี
E-mail : chamnian@mju.ac.th