อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอธิการบดี
E-mail : chamnian@mju.ac.th