ผู้อำนวยการกอง

นางปราณี พันธุ์วุฒิ
ผู้อำนวยการกอง : กองกลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง
E-mail : rpranee@mju.ac.th
        
น.ส.นีร เรียนกุนา
ผู้อำนวยการกอง : กองคลัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองคลัง
E-mail : kamonwan@mju.ac.th
        
น.ส.สิรวีธ์ อินจินดา
ผู้อำนวยการกอง : กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : sirawee_i@mju.ac.th
        
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
ผู้อำนวยการกอง : กองวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองวิเทศสัมพันธ์
E-mail : pratoomtip@mju.ac.th
        
นายวิเชียร คำรินทร์
ผู้อำนวยการกอง : กองสวัสดิการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองสวัสดิการ
E-mail : Wichien@mju.ac.th
        
นายประคอง ยอดหอม
ผู้อำนวยการกอง : กองอาคารและสถานที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองอาคารและสถานที่
E-mail : prakong@mju.ac.th
        
นางวราภรณ์ ฟูกุล
ผู้อำนวยการกอง : สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
E-mail : fookul@mju.ac.th
        
นายสุกิจ ติดชัย
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง : กองกิจการนักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองกิจการนักศึกษา
E-mail : sukitt@mju.ac.th
        
นางสมพร แรกชำนาญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
E-mail : somporn@mju.ac.th
        
นายธนภัทร ปัญญาวงค์
รักษาการผู้อำนวยการกอง : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - กองการเจ้าหน้าที่
E-mail : thanapat@mju.ac.th
        
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานอธิการบดี - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : superf@mju.ac.th