รองอธิการบดี

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : rachata@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : weerapon@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : tonglian@mju.ac.th
        
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : chat_p@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : siripornk@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : pawin@mju.ac.th
        
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : suankamg@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : wsiripokakit@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : jatuphon@mju.ac.th