ที่ปรึกษาอธิการบดี

นางศรีกุล นันทะชมภู
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : srikul@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการต่างประเทศและด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : yysgf@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิขาการและประกันคุณภาพ
E-mail : penrut@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : zuzy@phrae.mju.ac.th
        
นางกมลวรรณ เปรมเกษม
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์
E-mail : gamonwan@mju.ac.th