ที่ปรึกษาอธิการบดี

นางศรีกุล นันทะชมภู
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : srikul@mju.ac.th