ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : surat@mju.ac.th
        
นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : anawach@mju.ac.th
        
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : tipsuda@mju.ac.th
        
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : sutkhet@mju.ac.th
        
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : koblap@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : preeda_n@mju.ac.th